O PROJEKTU 2013 - 2017

Od ledna 2013 probíhá realizace aktivit projektu Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity v období povinné udržitelnosti v souladu s opatřením děkana ESF č. 10/2012.

Institucionálním a personálním zabezpečením realizace aktivit CEPS (projekt č. CZ.1.07/2.4.00/12.0055, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě) byla pověřena katedra práva, jíž byla současně udělena pravomoc k nakládání s výstupy vzniklými v rámci projektu.

Pro účely zajištění udržitelnosti bude stěžejní aktivitou realizace doplňkových edukativních aktivit (workshopů, přednášek, seminářů, konzultací závěrečných prací atp. Uvedené aktivity budou napojeny na předměty garantované vyučujícími katedry práva ESF MU.

Stěžejním cílem realizovaných aktivit bude zejména:

  1. Posílení praktické výuky práva (limitovaný počet kreditů pro povinnou právní výuku bude ve větší míře využíván ve prospěch praktické a seminární výuky. Naproti tomu dosavadní poslání  přednášek bude postupně zajišťovat výukový právní portál a speciální přednášky a workshopy organizované v rámci aktivit udržitelnosti CEPS).
  2. Zajištění efektivního přenosu poznatků z praxe do výuky.
  3. Kontinuita spolupráce s právnickou fakultou MU při zajišťování právní výuky na ESF.
  4. Restrukturalizace obsahu právních předmětů v souladu se změnami, které přináší rekodifikace soukromého práva v ČR.
  5. Aktualizace webového portálu www.ceps.muni.cz

 

Ke zdárnému naplnění cílů udržitelnosti aktivit CEPS byly od podzimního semestru 2013 zavedeny dva nové volitelné právní předměty garantované katedrou práva:

  • MPP_VYMP Vymáhání pohledávek   Výuka bude probíhat formou blokových speciálních přednášek a v různých formách praktické výuky (workshop, semináře apod.). Praktická výuka bude zaměřena především na problematiku:

      - mediace
      - rozhodčí řízení a exekuce
      - soudní řízení
      - veřejné dražby
      - insolvence

 

Aktivity CEPS byly od roku 2014 rozšířeny o výuku dalšího nového volitelného předmětu:  

  • Veřejné zakázky a veřejná podpora V tomto předmětu je věnovaná pozornost problematice veřejné podpory a veřejných zakázek, dále slučitelným formám veřejné podpory a veřejných zakázek, procedurálním postupům a rozhodovací praxi Evropské komise a soudů.

 

Od podzimního semestru 2016 bude studentům nabídnuta možnost seznámit se s problematikou ekonomické analýzy soukromého práva v rámci výuky nového volitelného předmětu:

 

 

Při realizaci dlouhodobé udržitelnosti CEPS je katedra práva povinna dodržovat postupy stanovené dokumenty uvedenými v rámci Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 07/2.2./37/2009 včetně příslušných dodatků a příslušnými vnitřními postupy MU (především Pokyn kvestora č. 3/2012).  

Povinná udržitelnost aktivit projektu je stanovena na období roku 2013-2017.

OPVK